Akcjonariat

Kolej Bałtycka S.A. z siedzibą w Szczecinie, adres: Szczecin (70-653), ul. Zbożowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022450, NIP: 851-271-99-74, REGON: 812322560, Kapitał zakładowy 1 000 000,00 PLN opłacony w całości.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10 000 akcji wartości 100 (sto) złotych każda akcja.

Seria Akcji

  • A – 1000
  • B –   278
  • C –   278
  • D – 1000
  • E – 7444

Ilość łączna akcji: 10 000 100%
w tym:
OT Logistics S.A.: 10 000 100%

Struktura Akcjonariatu Kolej Bałtycka S.A.

Uchwałą Nr 16 Walne Zgromadzanie Spółki Kolej Bałtycka S.A. w dniu 9 września 2020 roku, dokonało wyboru mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Senatorska nr 18 , 00-950 Warszawa, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki Kolej Bałtycka S.A