Polityka prywatności

Polityka prywatności Kolej Bałtycka S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Kolej Bałtycka S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowa 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000022450, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 851-27-19-974, REGON: 812322560. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dane kontaktowe Kolej Bałtycka S.A. znajdują się pod adresem: https://kolejbaltycka.pl/kontakt/dane-kontaktowe/.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 4. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing usług Kolej Bałtycka S.A.
 5. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy Kolej Bałtycka S.A. oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy badawcze – wyłącznie na podstawie odpowiedniej umowy.
 7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym odbiorcom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 8. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
  a) prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
  b) prawo żądania sprostowania danych,
  c) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  a) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), w przypadku uznania, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.